Regulamin Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska

1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem XXX Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska, zwanego dalej RŚPG, jest Komenda Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście.
 2. Rajd odbędzie się w Gdańsku w dniach 10-12.11.2017 r. Czas i miejsce rozpoczęcia każdej trasy określa jej komendant, informując o tym patrole, po ich ostatecznym przydziale na trasę.
 3. Wszystkie informacje dotyczące RŚPG będą publikowane na stronach www.facebook.com oraz www.rspg.gdansk.zhp.pl.

2. Cele Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska

 1. Rajd Śladami Przeszłości Gdańska to coroczne harcerskie przedsięwzięcie Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście, organizowane od 30 lat, mające na celu ukazanie dzieciom, młodzieży, seniorom miasta Gdańska jako miejsca fascynującego, pobudzającego wyobraźnię, inspirującego do działania wiele pokoleń jego mieszkańców, a ponadto:
 • poznawanie historii miasta Gdańska,
 • promowanie jego wizerunku,
 • propagowanie radosnego patriotyzmu,
 • współzawodnictwo w duchu braterstwa,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

3. Uczestnictwo

 1. W rajdzie mogą uczestniczyć patrole z całej Polski, pod opieką pełnoletniego opiekuna. Wielkość każdego patrolu określą komendanci poszczególnych tras.
 2. Pełnoletni opiekun patrolu przy rozpoczęciu rajdu podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez członków patrolu.
 3. Każdy patrol biorący udział w RŚPG musi posiadać:
  • apteczkę
  • polisę ubezpieczeniową na czas rajdu, wraz z dojazdem i powrotem,
  • kartę biwaku zatwierdzoną w macierzystym hufcu,
  • dowód wpłaty składki zadaniowej na RŚPG tytułem wpłaty „XXX RŚPG + + + x 35/45 zł”
  • oświadczenie drużynowego o opłaceniu składek harcerskich przez wszystkich członków patrolu,
 4. Organizator przygotowuje trasy rajdowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników należących do różnych grup metodycznych. Zadaniem opiekuna jest wybór najwłaściwszej trasy dla patrolu, w zależności od ilości uczestników z poszczególnej metodyki.
 5. Każdy patrol jest zobowiązany do wykonania zadań przed rajdowych i tras.

4. Zgłoszenia i odpłatność

 1. Zgłoszenie patrolu będzie realizowane poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronach informacyjnych rajdu od dnia 05. października do 31. października. Kwota odpłatności w zależności od terminu zgłoszenia wynosi dla wszystkich uczestników zgłaszanego patrolu:
  • Zgłoszenie w terminie 02-22.10 – 35 
  • Zgłoszenie w terminie 23-31.10 – 45 zł
 2. Opiekun patrolu wnosi opłatę w wysokości 20 zł pokrycie kosztów obiadu i pamiątkowego znaczka).
 3. O przyjęciu na wybraną przez patrol trasę decyduje kolejność zgłoszeń; w przypadku wyczerpania miejsc na danej trasie przydział na inną trasę rajdu zostanie skonsultowany ze zgłaszającym patrol.
 4. Odpłatność dokonywana jest przelewem na konto organizatora w terminie do 02.11. Dane do wpłat:
  • Adresat: ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Śródmieście ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk
  • Nr rachunku: 79 1240 5400 1111 0010 6636 0349
  • Tytułem „XXX RŚPG + + + x 35/45 zł”
 5. W wypadku rezygnacji patrolu lub uczestnika z udziału w rajdzie kwota wpłacona z tytułu składki zadaniowej nie zostanie zwrócona.

5. Zgłoszenia i odpłatność

 1. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi rajdu:
  • nocleg w warunkach turystycznych (w szkołach),
  • pamiątkowy znaczek rajdowy,
  • dostęp do wrzątku, herbatę do śniadań i kolacji,
  • ciepły posiłek w sobotę,
  • upominki dla zwycięskich patroli,
  • dyplomy uczestnictwa dla wszystkich patroli,
 2. Organizator nie gwarantuje możliwości skorzystania z pryszniców w każdej szkole.

6. Wyposażenie uczestników

 1. Każdy uczestnik powinien posiadać:
  • śpiwór i karimatę,
  • wygodne obuwie turystyczne,
  • obuwie na zmianę do używania w miejscach noclegów,
  • ubiór turystyczny dostosowany do pogody,
  • prowiant na śniadania i kolacje,
  • przybory do spożywania posiłków,
  • przybory toaletowe,
  • legitymację szkolną/studencką,
  • dodatkowy ekwipunek określony przez komendantów tras po przyjęciu zgłoszeń.

7. Program wspólny dla Rajdu

 1. Organizator zaprasza na punkty wspólne dla wszystkich uczestników rajdu w następujących dniach:
 2.  11.11.2017:
  • 9:00 – Parada Niepodległości 
 3. 12.11.2017:

8. Inne informacje

 1. Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego, postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta rajdu, komendantów i oboźnych tras rajdowych, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych.
 2. Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wcześniejszego wydalenie uczestnika lub patrolu z rajdu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia trasy przed rozpoczęciem rajdu, nieprzyjęcia patrolu na rajd lub nieprzyjęcia go na żadną z wybranych przez nią tras i zaproponowania innej trasy.
 4. Wszystkie patrole otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na rajd, a patrole przyjęte otrzymają w terminie tygodnia od zgłoszenia również szczegółowe informacje o trasie.
 5. W razie rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po przyjęciu zgłoszenia wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.
 7. Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant rajdu ogłasza na stronie internetowej/profilu na portalu społecznościowym rajdu.
 8. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do komendanta rajdu.

PATRONAT

DO RAJDU ZOSTAŁO

DNI

strona stworzona i zarządzana przez Mateusza Okła; mateusz.okla@zhp.net.pl