Regulamin XXXI Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska

1. Organizator Rajdu

 1. Organizatorem XXXI Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska, zwanego dalej Rajdem, jest Komenda Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście.
 2. Organizatorem bezpośrednim działającym z ramienia Komendy Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście jest Komenda Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska.

2. Termin i miejsce Rajdu

 1. Rajd odbędzie się w Gdańsku w dniach 9-11.11.2018 r. Czas i miejsce rozpoczęcia każdej trasy określa jej komendant informując o tym patrole po ich ostatecznym przydziale na trasę.

3. Uczestnicy

 1. W rajdzie mogą uczestniczyć patrole z całej Polski, pod opieką pełnoletniego opiekuna. Pełnoletni opiekun patrolu przy rozpoczęciu rajdu podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez członków patrolu.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć członkowie wszystkich metodyk. Organizator przygotowuje trasy rajdowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników należących do różnych grup metodycznych. Zadaniem opiekuna jest wybór najwłaściwszej trasy dla patrolu oraz animacja swojego patrolu podczas zorganizowanych zajęć
 3. Limity ilościowe uczestników dla patroli wyznacza się zgodnie z następującą regułą. Trasy zuchowe 10 – 15 osób, Trasy harcerskie , starszoharcerskie oraz wędrownicze 4-7 osób.

4. Odpłatności

 1. Uczestnicy rajdu opłacają z tytułu udziału w imprezie składkę zadaniową zależną od terminu wpłaty:
  • Wpłata w terminie 01-21 października – 35 zł
  • Wpłata w terminie 22-31 października – 45 zł
 2. Opiekunowie patroli opłacają składkę zadaniową w wysokości 20 zł (pokrycie kosztów obiadu i pamiątkowego znaczka)
 3. Płatność dokonywana jest przelewem na konto.

  ZHP Chorągiew Gdańska
  Hufiec Gdańsk-Śródmieście
  ul. Za Murami 2-10 80-823 Gdańsk
  Nr rachunku: 79 1240 5400 1111 0010 6636 0349 (Bank PEKAO)
  Tytułem „DSCZ XXXI RŚPG [NAZWA PATROLU] x [ILOŚĆ UCZESTNIKÓW] x 35/45 zł”

 4. Kwota wpłacona z tytułu dodatkowej składki zadaniowej nie zostanie zwrócona w przypadku:
  • rezygnacji patrolu lub uczestnika z udziału w rajdzie,
  • niedopełnienia przez patrol formalności zgłoszeniowych.

5. Zgłoszenia

 1. Wszystkie informacje dotyczące RŚPG będą publikowane na stronach https://www.facebook.com/RajdSladamiPrzeszlosciGdanska oraz www.rspg.gdansk.zhp.pl
 2. Zgłoszenie patrolu będzie realizowane poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronach informacyjnych rajdu od dnia 01-31.10.2018 roku.
 3. Patrole samodzielnie wybierają trasę pierwszego wyboru. O przyjęciu na trasę decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. W przypadku braku miejsc na trasie, ankieta zgłoszeniowa będzie o tym informowała, a zapis na listę oczekujących nie gwarantuje przyjęcia na trasę.
 5. Każdy patrol biorący udział w Rajdzie zobowiązany jest dostarczyć poniżej wymienione dokumenty w trakcie procesu rejestracji w wersji elektronicznej a w momencie przybycia na trasę w formie papierowej do odpowiednich komendantów tras:
  • polisa ubezpieczeniowa na czas rajdu, wraz z dojazdem i powrotem
  • karta biwaku zatwierdzona w macierzystym hufcu (nie dotyczy Hufca Gdańsk-Śródmieście)
  • dowód wpłaty składki zadaniowej na RŚPG tytułem wpłaty „XXXI RŚPG + + + x 35/45 zł”
  • oświadczenie drużynowego o opłaceniu składek harcerskich przez wszystkich członków patrolu
 6. Za przyjęty na Rajd Śladami Przeszłości Gdańska uważa się tylko patrol, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
  • w terminie wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia, uzupełniając prawidłową treścią wszystkie wymagane pola,
  • dokonał wpłaty składki zadaniowej za wszystkich członków patrolu w odpowiedniej wysokości, nie później niż do 31 października 2018 r.,
  • przekazał komendzie rajdu wymagane dokumenty,
  • otrzymał drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd oraz szczegóły dotyczące właściwej trasy.

6. Gwarantowane świadczenia

 1. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi rajdu:
   • nocleg w warunkach turystycznych (w szkołach),
   • pamiątkowy znaczek rajdowy,
   • dostęp do wrzątku, herbatę do śniadań i kolacji,
   • ciepły posiłek w sobotę,
   • upominki dla zwycięskich patroli,
   • dyplomy uczestnictwa dla wszystkich patroli.
   • program podczas trwania rajdu
   • możliwość ze skorzystania z Mszy Świętej albo zajęć światopoglądowych
 2. Patrolowi nie przysługują żadne świadczenia za osoby, które zostaną zgłoszone na rajd, ale nie wezmą w nim udziału.
Uwaga! Organizatorzy nie gwarantują możliwości skorzystania z pryszniców.

7. Obowiązkowe wyposażenie uczestników

 1. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać:
  • karimatę i śpiwór lub koc,
  • wygodne obuwie turystyczne,
  • obuwie na zmianę do używania w miejscach noclegów,
  • ubiór turystyczny dostosowany do pogody,
  • prowiant na śniadania i kolacje,
  • przybory do spożywania posiłków,
  • przybory toaletowe
  • legitymacje szkolną/studencką
  • kompletne umundurowanie,
  • dodatkowy ekwipunek określony przez komendantów po przyjęciu na trasę.
 2. Każdy patrol powinien posiadać apteczkę pierwszej pomocy.

8. Program wspólny

 1. Podczas trwania Rajdu uczestników obowiązują następujące, stałe dla wszystkich tras punkty programu:
  • 11 listopada Msza Święta lub zajęcia światopoglądowe
  • 11 listopada Parada Niepodległości
  • 11 listopada Apel Rajdu

Organizator zobowiązuje się zorganizować zajęcia światopoglądowe dla wcześniej określonej przez patrolowych ilości osób nie biorących udziału w Mszy Świętej.

9. Inne informacje

 1. Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego, postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta rajdu, komendantów i oboźnych tras rajdowych, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych.
 2. Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wcześniejszego wydalenie uczestnika lub patrolu z rajdu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia trasy przed rozpoczęciem rajdu, nieprzyjęcia patrolu na rajd lub nieprzyjęcia go na żadną z wybranych przez nią tras i zaproponowania innej trasy.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.
 5. Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant rajdu ogłasza na stronie internetowej/profilu na portalu społecznościowym rajdu.
 6. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do komendanta rajdu.

PATRONAT

Współfinansowane ze środków miasta Gdańska

DO RAJDU ZOSTAŁO

DNI

strona stworzona i zarządzana przez Mateusza Okła; mateusz.okla@zhp.net.pl