Regulamin

Regulamin XXXVI Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska

1. Organizator Rajdu

1.1. Organizatorem XXXVI Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska, zwanego dalej Rajdem, jest Komenda Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście.

1.2. Organizatorem bezpośrednim działającym z ramienia Komendy Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście jest Komenda Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska.

2. Termin i miejsce Rajdu

2.1. Rajd odbędzie się w Gdańsku w dniach 10-12.11.2023 r. Czas i miejsce rozpoczęcia każdej trasy określa jej komendant informując o tym patrole po ich ostatecznym przydziale na trasę.

3. Uczestnicy

3.1. W rajdzie mogą uczestniczyć patrole ze Związku Harcerstwa Polskiego, pod opieką pełnoletniego opiekuna.  Pełnoletni opiekun patrolu przy rozpoczęciu rajdu podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez członków patrolu.

3.2. W rajdzie mogą uczestniczyć członkowie wszystkich metodyk. Organizator przygotowuje trasy rajdowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników należących do różnych grup metodycznych. Zadaniem opiekuna jest wybór najwłaściwszej trasy dla patrolu.

3.3. Limity ilościowe uczestników dla patroli wyznacza odpowiedni komendant trasy optymalizując pracę patrolu podczas Rajdu.

4. Odpłatności

4.1. Uczestnicy rajdu opłacają z tytułu udziału w imprezie składkę zadaniową, niezależną od terminu zgłoszenia, której wysokość wynosi 60 zł.

4.2. Pełnoletni opiekun patrolu opłaca z tytułu udziału w imprezie składkę zadaniową, niezależną od terminu zgłoszenia, której wysokość wynosi 20 zł.

4.3. Każdy z uczestników oraz pełnoletni opiekun patrolu jest zobowiązany do uiszczenia składki zadaniowej.

4.4. Płatność dokonywana jest przelewem na konto.

Dane do wpłat:

Adresat: ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Śródmieście ul. Za Murami 2-10 80-823 Gdańsk
Nr rachunku: 79 1240 5400 1111 0010 6636 0349  (Bank PEKAO)
Tytułem „DSCZ RŚPG Trasa (numer trasy) Nazwa Patrolu”

Płatność powinna być dokonana w przeciągu 7 dni od uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, lecz nie później niż 30.10.2023. Kwota wpłacona z tytułu dodatkowej składki zadaniowej nie zostanie zwrócona w przypadku:

 • rezygnacji patrolu lub uczestnika z udziału w rajdzie,
 • niedopełnienia przez patrol formalności zgłoszeniowych.

5. Zgłoszenia

5.1. Wszystkie informacje dotyczące RŚPG będą publikowane na stronach https://www.facebook.com/RajdSladamiPrzeszlosciGdanska oraz www.rspg.gdansk.zhp.pl

5.2. Zgłoszenie patrolu będzie realizowane poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronach informacyjnych rajdu od dnia 21.10.2023 do 28.10.2023.

5.3. Patrole samodzielnie wybierają trasę. O przyjęciu na trasę decyduje kolejność zgłoszeń.

5.4. Każdy patrol biorący udział w Rajdzie zobowiązany jest dostarczyć poniżej wymienione dokumenty w trakcie procesu rejestracji w wersji elektronicznej, a w momencie przybycia na trasę w formie papierowej do odpowiednich komendantów tras:

 • potwierdzenie zatwierdzenia biwaku w macierzystym hufcu (nie dotyczy Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście),
 • dowód wpłaty składki zadaniowej na RŚPG,
 • oświadczenie drużynowego o opłaceniu składek członkowskich przez wszystkich członków patrolu.

5.5. Za przyjęty na Rajd Śladami Przeszłości Gdańska uważa się tylko patrol, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • w terminie wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia, uzupełniając prawidłową treścią wszystkie wymagane pola,
 • dokonał wpłaty składki zadaniowej za wszystkich członków patrolu w odpowiedniej wysokości, nie później niż do 30 października 2023 r.,
 • przekazał komendzie rajdu wymagane dokumenty,
 • otrzymał drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd oraz szczegóły dotyczące właściwej trasy.

6. Gwarantowane świadczenia

6.1. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi rajdu:

 • nocleg w warunkach turystycznych (w szkołach),
 • pamiątkowy upominek rajdowy,
 • dostęp do wrzątku, herbatę do śniadań i kolacji,
 • ciepły posiłek w sobotę,
 • upominki dla zwycięskich patroli,
 • dyplomy uczestnictwa dla wszystkich patroli,
 • zajęcia programowe dostosowane do grupy metodycznej patrolu,

Uwaga! Organizatorzy nie gwarantują możliwości skorzystania z pryszniców w każdej szkole.

6.2. Patrolowi nie przysługują żadne świadczenia za osoby, które zostaną zgłoszone na rajd, ale nie wezmą w nim udziału.

7. Obowiązkowe wyposażenie uczestników

7.1. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać:

 • kompletne umundurowanie,
 • karimatę i śpiwór,
 • wygodne obuwie turystyczne,
 • obuwie na zmianę do używania w miejscach noclegów,
 • ubiór turystyczny dostosowany do pogody,
 • prowiant na śniadania i kolacje,
 • przybory do spożywania posiłków,
 • przybory toaletowe,
 • legitymację szkolną/studencką,
 • Kartę mieszkańca (jeśli jest mieszkańcem Gdańska)
 • dodatkowy ekwipunek określony przez komendantów po przyjęciu na trasę,
 • maseczka ochronna.

7.2. Każdy patrol powinien posiadać apteczkę pierwszej pomocy.

8. Program wspólny

8.1. Podczas trwania Rajdu uczestników obowiązują następujące, stałe dla wszystkich tras punkty programu:

 • 11 listopada XXI Parada Niepodległości,
 • 12 listopada Uroczysty Apel XXXVI Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska.

9. Inne informacje

9.1. Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego, postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta rajdu, komendantów i oboźnych tras rajdowych, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych.

9.2. Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wcześniejsze wydalenie uczestnika lub patrolu z rajdu.

9.3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia trasy przed rozpoczęciem rajdu, nieprzyjęcia patrolu na rajd lub nieprzyjęcia go na żadną z wybranych tras i zaproponowania innej trasy.

9.4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.

9.5. Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant rajdu ogłasza na stronie internetowej/profilu na portalu społecznościowym rajdu.

9.6. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do komendanta rajdu.